Algemene voorwaarden NetjesSchoon

 

Algemeen

1 Direct na uw aanmelding verwerken wij uw gegevens en met ingang van deze aanmelddatum gaat uw contract in.
2 NetjesSchoon zal de speciale “NetjesSchoon-sticker” op uw container(s) komen plakken.
3 U sluit een jaarabonnement af waarbij de overeenkomst na het eerste jaar opzegbaar is met een opzegtermijn van 30 dagen. Het betreft een schriftelijke overeenkomst, dus de opzegging dient tevens schriftelijk gedaan te worden d.m.v. een opzeggingsbrief die u dient te verzenden naar het vestigingsadres. U dient dit, bij voorkeur, aangetekend te doen.

 

Betaling

1 U machtigt NetjesSchoon voor het maandelijks afschrijven van uw abonnementskosten middels een automatisch incasso van het rekeningnummer dat u heeft opgegeven bij uw aanmelding. Bij een niet-tijdige betaling treedt u rechtswege in verzuim. NetjesSchoon stelt u dan alsnog in de gelegenheid binnen 2 weken aan uw betalingsverplichting te voldoen. Na deze periode is NetjesSchoon gerechtigd om wettelijke rente en, in alle redelijkheid, gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Indien u in gebreke blijft en niet betaalt, is NetjesSchoon gerechtigd rechtsmaatregelen te treffen en kan NetjesSchoon eenzijdig uw abonnement opzeggen.
2 NetjesSchoon is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen. Indien er sprake is van een tariefsverhoging heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen.

 

Voorwaarden mbt reiniging

1 Controleer op de dag van de reiniging of de “NetjesSchoon-sticker” aanwezig is. Geen sticker betekent geen reiniging! Mocht u geen sticker (meer) hebben, neem dan contact met ons op; wij zorgen dan direct voor een nieuwe.
2 Het is de bedoeling dat u uw container in de opgegeven straat zet en laat staan tot deze gereinigd is. Laat de container staan tot 19.00 uur.
3 Chemisch afval dient u zelf te deponeren bij de door uw gemeente aangegeven bestemmingsplek hiervoor.
4 Zorg dat uw container leeg is; indien uw container niet leeg is, kunnen wij deze niet reinigen.
5 De milieuwetgeving schrijft voor dat u geen vet, bakolie of uitwerpselen van dieren los in uw container mag deponeren. Dit soort vervuilde containers mogen wij dan ook niet reinigen.
6 Wij behouden het recht uw container niet te reinigen indien de gestelde voorwaarden niet worden nageleefd.

 

Bijzonder situaties

1 Wanneer de container niet of niet geheel is geleegd, kunnen wij deze niet reinigen. Wij maken dit kenbaar middels een brief tussen de containerdeksel en/of per e-mail. U dient dit te melden bij de afvalinzamelaar. U kunt “NetjesSchoon” hiervoor niet aansprakelijk stellen.
2 Bij onwerkbaar weer voeren wij geen reinigingen uit i.v.m. de verkeersveiligheid. Denk hierbij o.a. aan vorst, sneeuwval, storm en weeralarmen. De reinigingen komen te vervallen en er geldt dan geen recht op restitutie van de abonnementskosten. Ter compensatie besteedt NetjesSchoon extra zorg aan de eerstvolgende reinigingsbeurt.